Stopnie ostrzeżeń i treść komunikatów hydrologicznych

W zakładce Ostrzeżenia znajdują się ostrzeżenia wydane przez IMGW PIB dla aktualnie wybranej i ulubionych lokalizacji. W szczegółach ostrzeżenia podany jest czas, w którym dane ostrzeżenie obowiązuje i jego treść.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Ostrzeżenia hydrologiczne to informacja na temat wystąpienia lub możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk hydrologicznych, przekazywane do właściwych organów administracji państwowej Ostrzeżenia hydrologiczne wydawane są w 3-stopniowej skali z maksymalnym czasem wyprzedzenia wynoszącym 2 dni. W hydrologii obowiązuje 3 stopniowa skala ostrzeżeń:


1 stopień (najniższy), w formie informacji o niebezpiecznym zjawisku, informuje o gwałtownych wzrostach stanów wody bez przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych


• 2 stopień (średni), w formie informacji o niebezpiecznym zjawisku, informuje o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych


• 3 stopień (najwyższy), w formie ostrzeżenia hydrologicznego, informuje o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych

• Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną wydawane są, w formie informacji o niebezpiecznym zjawisku, bezstopniowo i bezterminowo w okresie maj-październik.

Stan zagrożenia hydrologicznego.

To stan zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienie co najmniej jednej z następujących sytuacji:
• przekroczenie stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową na wodowskazach, w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez PSHM
• wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu PSHM, powodującego przekroczenie stanu ostrzegawczego na tym wodowskazie
• wystąpienie niebezpiecznego opadu, mogącego spowodować sytuację opisaną w lit. a
• wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego wiatru od strony morza, mogącego spowodować sytuację opisaną w lit. a.

Ostrzeżenia hydrologiczne

To informacje wydawane wówczas, gdy występuje lub przewidywane jest wystąpienie zagrożenia hydrologicznego 3. stopnia – wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych (stan alarmu hydrologicznego).

Stan alarmu hydrologicznego

To stan zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienie co najmniej jednej z następujących sytuacji:
• przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni, monitorowanej przez podstawową sieć pomiarowo- obserwacyjną PSHM
• wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci pomiarowo-obserwacyjnej PSHM powodującego przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie,
• wystąpienie niebezpiecznego opadu,
• wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego wiatru od strony morza.

Komunikaty hydrologiczne

• dotyczą bieżącej sytuacji hydrologicznej;
• przygotowywane są dla każdej osłanianej zlewni;
• zawierają zestawienie aktualnych stanów wody na stacjach wodowskazowych IMGW-PIB, informują o osiągnięciu lub przekroczeniu stanu ostrzegawczcego lub alarmowego w profilu stacji,
• mogą zawierać inne dane hydrologiczne lub meteorologiczne.

Komunikaty hydrologiczne są przekazywane:

• raz na dzień, w ciągu dwóch godzin po aktualizacji – w normalnym stanie hydrologicznym,
• co 6 godzin, w ciągu dwóch godzin po ich aktualizacji – w stanie zagrożenia hydrologicznego,
• co 3 godziny, w ciągu godziny po ich aktualizacji – w stanie alarmu hydrologicznego

Uwaga dla użytkowników telefonów XIOMI z nakładką MIUI!:
Używanie nakładki MIUI w telefonach XIOMI może powodować problemy z otrzymywaniem powiadomień. Zmień ustawienia w nakładce na „No restriction ” dla aplikacji Meteo IMGW Prognoza dla Polski.

Stopnie ostrzeżeń i treść komunikatów meteorologicznych

Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa dalej „IMGW-PIB”, jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, stosownie do postanowień RODO, informuje: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: Wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: a. z ustawy o instytutach badawczych, b. z ustawy Prawo wodne, c. z ustawy Prawo zamówień publicznych, d. z ustawy dostępie do informacji publicznej, e. z ustawy Kodeks pracy, f. z ustawy Prawo lotnicze, g. z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, h. z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i. z ustawy o Narodowym Centrum Nauki, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO); Realizacji umów której stroną jest Pani/Pan, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO); Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja praw wynikających z roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); W zakresie i celu określonym w treści wcześniej udzielonej Panią/ Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty kontrolujące administratora, podmioty finansujące administratora, strony umów z administratorem. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W zakresie, określonym w pkt2.1 (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych tam celów przetwarzania. W przypadkach, o których mowa w pkt2.2 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dane będą przechowywane co najmniej do chwili wykonania umowy i upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych z nią związanych, a w przypadkach, o których mowa w pkt2.3 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - do czasu przedawnienia roszczeń. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, c. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, d. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, e. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, b. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. Ponadto: W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia między stronami umowy, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi Państwa wniosek o zawarcie umowy, W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane. Newsletter klauzule Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMGW-PIBz siedzibą w Warszawie, przy ul. Podleśnej 61 moich danych osobowych (tj. danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym) w celu otrzymywania Newslettera.