Stopnie ostrzeżeń i treść komunikatów hydrologicznych

W zakładce Ostrzeżenia znajdują się ostrzeżenia wydane przez IMGW PIB dla aktualnie wybranej i ulubionych lokalizacji. W szczegółach ostrzeżenia podany jest czas, w którym dane ostrzeżenie obowiązuje i jego treść.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Ostrzeżenia hydrologiczne to informacja na temat wystąpienia lub możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk hydrologicznych, przekazywane do właściwych organów administracji państwowej Ostrzeżenia hydrologiczne wydawane są w 3-stopniowej skali z maksymalnym czasem wyprzedzenia wynoszącym 2 dni. W hydrologii obowiązuje 3 stopniowa skala ostrzeżeń:


1 stopień (najniższy), w formie informacji o niebezpiecznym zjawisku, informuje o gwałtownych wzrostach stanów wody bez przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych


• 2 stopień (średni), w formie informacji o niebezpiecznym zjawisku, informuje o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych


• 3 stopień (najwyższy), w formie ostrzeżenia hydrologicznego, informuje o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych

• Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną wydawane są, w formie informacji o niebezpiecznym zjawisku, bezstopniowo i bezterminowo w okresie maj-październik.

Stan zagrożenia hydrologicznego.

To stan zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienie co najmniej jednej z następujących sytuacji:
• przekroczenie stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową na wodowskazach, w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez PSHM
• wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu PSHM, powodującego przekroczenie stanu ostrzegawczego na tym wodowskazie
• wystąpienie niebezpiecznego opadu, mogącego spowodować sytuację opisaną w lit. a
• wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego wiatru od strony morza, mogącego spowodować sytuację opisaną w lit. a.

Ostrzeżenia hydrologiczne

To informacje wydawane wówczas, gdy występuje lub przewidywane jest wystąpienie zagrożenia hydrologicznego 3. stopnia – wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych (stan alarmu hydrologicznego).

Stan alarmu hydrologicznego

To stan zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienie co najmniej jednej z następujących sytuacji:
• przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni, monitorowanej przez podstawową sieć pomiarowo- obserwacyjną PSHM
• wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci pomiarowo-obserwacyjnej PSHM powodującego przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie,
• wystąpienie niebezpiecznego opadu,
• wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego wiatru od strony morza.

Komunikaty hydrologiczne

• dotyczą bieżącej sytuacji hydrologicznej;
• przygotowywane są dla każdej osłanianej zlewni;
• zawierają zestawienie aktualnych stanów wody na stacjach wodowskazowych IMGW-PIB, informują o osiągnięciu lub przekroczeniu stanu ostrzegawczcego lub alarmowego w profilu stacji,
• mogą zawierać inne dane hydrologiczne lub meteorologiczne.

Komunikaty hydrologiczne są przekazywane:

• raz na dzień, w ciągu dwóch godzin po aktualizacji – w normalnym stanie hydrologicznym,
• co 6 godzin, w ciągu dwóch godzin po ich aktualizacji – w stanie zagrożenia hydrologicznego,
• co 3 godziny, w ciągu godziny po ich aktualizacji – w stanie alarmu hydrologicznego

Uwaga dla użytkowników telefonów XIOMI z nakładką MIUI!:
Używanie nakładki MIUI w telefonach XIOMI może powodować problemy z otrzymywaniem powiadomień. Zmień ustawienia w nakładce na „No restriction ” dla aplikacji Meteo IMGW Prognoza dla Polski.

Stopnie ostrzeżeń i treść komunikatów meteorologicznych