Polityka prywatności dla aplikacji Meteo IMGW Prognoza dla Polski

Klauzula informacyjna (polityka prywatności, pliki cookies)

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika serwisów w domenie imgw.pl jest IMGW-PIB z siedzibą w Warszawie (01-673) przy ul. Podleśna 61.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@imgw.pl

 3. Dane osobowe Użytkownika serwisów w domenie imgw.pl będą przetwarzane w celu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu tzn.:
  a) w celu rozliczenia usług w przypadku korzystania płatnych usług serwisu;
  b) w celu zapisania się do newslettera;
  c) w celu zbierania statystyk korzystania z Serwisu i jego funkcjonowania – pliki cookies;
  d) w celu spersonalizowania dostarczanych treści reklam – pliki cookies.

 4. Dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Dane Użytkownika korzystającego z płatnych usług Serwisu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

 5. Podanie danych osobowych w zakresie otrzymywania newslettera i komunikatów IMGW-PIB jest dobrowolne.

 6. Podanie danych w przypadku usług płatnych jest konieczne i niezbędne do wykonania umowy, niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług.
 7. Dane osobowe w przypadku usług płatnych mogą być udostępniane podmiotom, które realizują płatności online i z którymi IMGW-PIB ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Serwisy w domenie imgw.pl używają plików cookies.
 9. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, gromadzenia informacji statystycznych oraz ułatwiają Użytkownikom korzystanie z serwisu.
 10. Polityka plików cookies serwisów w domenie imgw.pl

  a) Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  b) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  c) Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  • Opcjonalnej możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
  • Do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika,

  d) Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności,

  e) W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy
  ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego,

  f) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na
  urządzenia użytkownika.

  g) Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  • Google Chrome:
  www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

  h) IMGW-PIB informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron Internetowych.

 11. Pliki cookies zbierane w trakcie korzystania z serwisu są udostępniane firmom w celu zbierania statystyk dotyczących lokalizacji, ilości wyświetleń danego użytkownika oraz czasu wizyty i przebywania na stronie:

  a) Yieldbird Sp. z o.o. (Czerska 8/10, 00-732 Warszawa) wykorzystywane w celu spersonalizowania wyświetlanych reklam. Dane udostępniane są firmie Yeldbird na podstawie umowy;

  b) edrone (Lekarska 1, 31-203 Kraków) i wykorzystywane w celu
  spersonalizowania wysyłki e-newslettera oraz innych materiałów
  informacyjnych IMGW-PIB. Dane udostępniane są firmie edrone na podstawie umowy;

  c) dhosting.pl Sp. z o.o. (al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) i wykorzystywane w celu ich przechowywania zgodnie z procedurami RODO. Dane udostępniane są firmie dHosting na podstawie umowy;

  d) Google analytics zbierania statystyk; polityka prywatności Google jest dostępna do wglądu na stronie: http://www.google.com/privacypolicy.html

 12. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do jej wycofania. Dane przetwarzane w celu uregulowania płatności będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i prawnej.

 13. Każdy Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także, na zasadach określonych przez RODO, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo@imgw.pl

 14. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych narusza postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 15. W przypadku dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ramach Serwisu Użytkownik może się kontaktować z IMGW-PIB wysyłając wiadomość e-mail na adres: iodo@imgw.pl
 16. Polityka RODO IMGW-PIB znajduje się pod adresem: https://imgw.pl/instytut/rodo
 17. Dane lokalizacyjne
  • Gdy korzystasz z aplikacji mobilnej, możemy gromadzić i przetwarzać informacje o Twojej rzeczywistej lokalizacji. Używamy GPS do określania lokalizacji
  • Dane o lokalizacji są przez nas wykorzystywane do informowania użytkownika o burzach w jego lokalizacji, oraz pokazywania danych pogodowych w widżetach wyświetlanych na ekranie telefonu. Dane te nie są nigdzie udostępniane

Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa dalej „IMGW-PIB”, jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, stosownie do postanowień RODO, informuje: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: Wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: a. z ustawy o instytutach badawczych, b. z ustawy Prawo wodne, c. z ustawy Prawo zamówień publicznych, d. z ustawy dostępie do informacji publicznej, e. z ustawy Kodeks pracy, f. z ustawy Prawo lotnicze, g. z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, h. z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i. z ustawy o Narodowym Centrum Nauki, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO); Realizacji umów której stroną jest Pani/Pan, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO); Wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (realizacja praw wynikających z roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynów niedozwolonych), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); W zakresie i celu określonym w treści wcześniej udzielonej Panią/ Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty kontrolujące administratora, podmioty finansujące administratora, strony umów z administratorem. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W zakresie, określonym w pkt2.1 (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych tam celów przetwarzania. W przypadkach, o których mowa w pkt2.2 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dane będą przechowywane co najmniej do chwili wykonania umowy i upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych z nią związanych, a w przypadkach, o których mowa w pkt2.3 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - do czasu przedawnienia roszczeń. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, c. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, d. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, e. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: a. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, b. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. Ponadto: W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia między stronami umowy, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi Państwa wniosek o zawarcie umowy, W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane. Newsletter klauzule Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IMGW-PIBz siedzibą w Warszawie, przy ul. Podleśnej 61 moich danych osobowych (tj. danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym) w celu otrzymywania Newslettera.